تصویر سی ام:: چند نفره با پدر شهید رحیمی پور

جند نفره رضا فرحمند


افراد حاضر در تصویر از سمت راست : شخص پشتی : کریم آزادبر ، جلو:حسین کریمی ، ارسلان داداشی ، مرحوم پرویز آبیار ، سید حسین نبی زاده ،رضا فرحمند رودپشتی ،پدر شهید یاسر رحیمی پور ، اسماعیل کفاش ، شخص نشسته : احمد احمدی

---------------

**مکان و زمان :: نا معلوم**