تصویر شماره دو:: شهدا مرتضی گرامی و ابوطالب عزمی+جانباز مهدی اکبری نژاد

مزار شهدا خرمشهر

شهداگرامی و عزمی+جانباز اکبری نژاد