تصویر شماره ده :: دسته جمعی سوم::محمد نصرتی + مهدی و محمد اکبری نژاد

محمد نصرتی اسماعیل کفاش علیرضا حسن زاده محمد اکبری نژاد- احمدی مهدی ساسان
پادگان امام حسن (ع) طهران ، اعزام نیرو

**شناسایی شد!**

ماشین در تصویر (با اون راهنما خاصش!) چیه و برای چه کسی بوده؟

دسته جمعی محمد و مهدی ونصرتی