تصویر شماره شش::هندوانه خوری دسته جمعی پاسداران!

شهید یاسر رحیمی پور حاج محمد گلباغی-مهدی اکبری نژادشهید علی زعیمی شهید کامران حلوایی


محمود آباد مازندران، پاکسازی منافقین روستاها ،جنگل و ییلاقات رودسر قبل عملیات محرم

**شناسایی شد**

هندوانه خوری دسته جمعی