تصویر شماره چهار::دسته جمعی سه راه محمدیار(نقده)،قبل از عملیات کربلای دو(پیرانشهر-حاج عمران)

بالا سمت راست :کیمیاجو ابراهیم علیزاده سید حسین نبوی-یوسفی-ناشناس؟-محمود مقدادی

پایین : شهید هادی اکبری نژاد- شهید علیرضا حسن زاده علیرضا بامداد

اطلاعات تفصیلی عملیات مبهم کربلای دو :جلد 43 روز شمار جنگ(مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس)


**اگر فرد ناشناس؟ و یا خاطره خاصی درمورد این تصویر دارید برایمان بفرستید**

دسته جمعی سه راه محمدیار