تصویر شماره پنج :: شهید مرتضی گرامی در حال نوشتن وصیتنامه،پادگان اهواز

**اگر از مکان و زمان عکس مطلعید برایمان یفرستید**

شهید گرامی در حال نوشتن