تصویر شماره هفت:: شب عملیات داخل ماشین

مهدی اکبری نژاد ، آقای قصاب ،رضا خوشنود،نوروزی

ادامه عملیات کربلای 5 ، خرمشهر به سمت دوئیجی

احتمالا عکاس یا رفته زیر همین چرخها یا تو راه با اولین ترمز افتاده جایی!!

**بقیه افراد موجود و زمان تهیه عکس را برایمان بفرستید**

جیپ شب عملیات