تصویر شماره سه:: عکس چهار نفره رزمندگان آستانه

از راست: شهید مرتضی گرامی - آقای حسن قاطعی-شهید کامران حلوایی-رمضان حسن پور

** اگر دو شخص دیگر و مکان و زمان عکس را میدانید برایمان بفرستید**

شهید مرتضی گرامی و حسن قاطعی