تصویر شماره یک :: عکس دسته جمعی 

ایستاده از راست عبارتند از آقایان : شهید حمزه انصاری-شهید کامران حلوایی - آبکار - شهید زیرک-شهید موسوی- منوچهر حیدری-شهید علی زعیمی -منوچهر هراتی - مختاری-شهید مجید حیدر نژاد -هادی بخشوده

افراد نشسته از راست عبارتند از آقایان : جانباز علی ربیع نژاد-جانباز حسن انصاری-هادی خوش سیرت-شهید مهدی خوش سیرت -ناشناس (اهل رامسر!)- تیمور امین ناصری-علیرضا حاجتی

قبل  عملیات محرم 1361 پادگان اهواز عکاس : مهدی اکبری نژاد گردان امام محمد باقر لشگر 25 کربلا

**اکثر افراد تصویر توسط دو نفر شناسایی شدند،فقط رزمنده رامسری گمنام مانده است! **

عکس دسته جمعی با شهید خوش سیرت و ..