سه شهید در حال استراحت

سه شهید بزرگوار در حال استراحت :

شهید علی زعیمی ، شهید حمزه کروبی ، شهید کامران حلوایی

**مکان عکس : نا معلوم !**