سه نفره قبیل کربلای5

از راست : باقر زاده - رحمت (پیروز) حیدرنژاد - مهدی اکبری نژاد

**مکان تصویر؟؟