تصویر شماره هجده :: دسته جمعی در بسیج آستانه اشرفیه(کانون بسیج فعلی)

از راست :عسگر شیرزاد ، حسن خوش سیرت ، تیمور امین ناصری ، محمد خوش سیرت ، مهدی اکبری نژاد ، شهید علیرضا حسن زاده

دسته جمعی سپاه آستانه