تصویر شماره بیت و چهار :: سردار همدانی فرمانده سابق لشگر 16 قدس گیلان

** مکان عکس نا معلوم است **


سردار همدانی