وقتی پیام داد که حلال کن ، با خودم گفتم اینم مثل بقیه بچه ها میره و سالم برمیگرده ...

ولی انگاری نشناخته بودم که تو قلبش چه خبره.. هیئت و روضه کار خودش رو کرده بود... شهـیـــــــــــــد شد و پر کشید .

حامد جان دلتنگ خنده هات و اون لهجه شیرینت هستم..


شهید حامد کوچک زاده و سیرتی نیا


شهید حامدکوچک زاده