تصویر چهل وچهارم:: چهار نفره در برف با شهید شعبانیان


چهارنفره در برف،شهید شعبانیان و ابراهیم اکبری نژاد


از راست : محمدتقی شعبانی ، شهید حمید شعبانیان ، حاج ابراهیم اکبری نژاد ، هادی سر افراز


** به واسطه نرم افزار پیام رسانی بیسفون رزمندگان تصویر شناسایی شدند **


تصاویر مرتبط و هم مکان ::


تصویر سی وچهار :: چند نفره در شب!

تصویر سی و سه :: دیدار مرحوم آیت الله امینیان از جبهه