نماز جماعت پاسداران در منزل حاتم

قنوت نماز پاسداران

افراد تصویر : محمد اکبری نژاد ، رضا فرحمند ، علی قنبری ، نقی حاتم ، شهید مجید شیرزاد ، حسین علیزاده


** افراد ناشناس را معرفی کنید**