تصویر سی و هفتم::چند نفره زمان اعزام

دسته جمعی اعزام


افراد تصویر :رحمان آقایی نژاد، محمود هادی زاده ، رضا فرحمند رودپشتی ، حسین ظریفی ، کریم آزادبر