تصویر سی و پنج:: چای خوری جنگی

چای خوری جنگی

از چپ : ناشناس ، حسن برنجی ، پرسه ، ابراهیم اکبری نژاد ، محمد برمخیده ، ناشناس

مکان ، زمان : ناشناس