تصویر سی و سه :: دیدار مرحوم آیت الله محمد تقی (مختار) امینیان از جبهه و پدران شهید رزمنده


دیدار آیت الله امینیان از منطقه


از چپ : مرحوم آیت الله امینیان ، پدر شهیدان صیقلی ، اسماعیل کفاش ، ابراهیم اکبری نژاد(پدر شهید هادی اکبری نژاد)


********

نوع پوشش بیانگر این مطلب است که فقط دو پدر شهید به عنوان رزمنده و ساکن در منطقه بوده اند(کلاه و شال و...)


** زمان و مکان عکس : نامعلوم **