تصویر سی و دو :: تشییع پیکر شهید وحید رزاقی توسط رزمندگان و مومنین گیلانی

تشییع شهید وحید رزاقی

رضا فرحمند - نافعی - کمیل مطیع دوست – محمد عبدالله پور- ابراهیم اکبری نژاد - رضا سقطی جلالی - طاهر موروثی - ابراهیم ملاح - یوسفی نژاد - کاظمی (ماسال)

--------------------------------------

        قطعه ای از وصیت نامه:

آنانکه به هزار دلیل زندگی می کنند نمی توانند به یک دلیل بمیرند

و آنانکه به یک دلیل زندگی می کنند به همان دلیل می میرند .


دیگر افراد تصویر را شناسایی کنید ** اگر تصاویر دیگری از رزمندگان در اختیار دارید به جهت انتشار در اختیارمان بگذارید