تصویر سی و یک :: شهیدان علی زعیمی و عباس حسین زاده و رضا فرحمند

شهید زعیمی و حسین زاده و رضا فرحمند

از راست : شهید علی زعیمی ، رضا فرحمند ، شهید عباس حسین زاده

مکان : سپاه آستانه - زمان : نامعلوم