تصویر شماره بیست و هشت:: چند نفره مقر گردان حمزه شوشتر

چند نفره مقر گردان حمزه شوشتر

ایستاده از راست : ؟ناشناس؟ - رحمت ( پیروز) حیدر نژاد - شهید سعیدی بازکیا گوراب - فلاح

نشسته :؟ناشناس؟ اهل سیاهکل - کاظم میرزایی

--------------------------

مکان :اطراف شوشتر - مقر گردان حمزه - سالهای 66-67

** افراد ناشناس را معرفی کنید **