تصویر بیست و نه :: نماز جماعت سه راه محمدیار1

نماز جماعت سه راه محمدیار1

ایستاده از راست : علیرضا بامداد - شهید بهروز حیدری - شهید هادی اکبری نژاد -نا شناس-نا شناس - شهید مجید رهبر - آزاده عظیم حقی -جوان أمرد پشتی : عباس ؟

کنار روحانی در حال سلام : شهید رضا فروتن

مکان: سه راه محمد یار (نقده) - قبل از عملیات لو رفته کربلای دو 2 و حضور در قتلگاه حاج عمران پیرانشهر

--------------------

** روحانی در تصویر و دیگر بزرگان را معرفی کنید **

** هر عزیزی که از مقدمات - سه راه محمد یار و احیانا خود عملیات - تفحص شهدای باقی مانده و .. تصویر و یا نگاتیوی دارد ما را جهت اسکن و برگشت به خودشان!! مطلع کنند **