تصویر شماره بیست و هفتم :: جشن پتو در بسیج آستانه

جشن پتو بسیج


از راست : شهید هادی اکبری نژاد ،تیمور امین ناصری ، محمد... ، محمد عبدالله پور/زیر دست و پاها :یحتمل آقای علیرضانژاد