تصویر شماره بیست و ششم :: چند نفره روی تانک

روی تانک

از راست :: جمشیدی (اهل صومعه سرا)- شهید انصاری - مهدی اکبری نژاد - ؟سرباز ناشناس؟


مکان : منطقه مریوان