تصویر شماره بیست و پنجم :: شهید علیرضا حسن زاده

شهید علیرضا حسن زاده

عکس در مرداد ماه چاپ شده

به چینش زیبای نارنجک ها و خمپاره ها و برگ های گل دقت کنید

مکان عکس :: لا أدری