تصویر شماره بیست و دو :: تصویری از شهید یاسر رحیمی پور در حال اصلاح سر

از سمت راست : منوچهر هراتی ، شهید حمزه انصاری ،یوسف نصیری

پایین : شهید یاسر رحیمی پور و مهدی اکبری نژاد

مکان تصویر : پادگان اهواز

** یادش بخیر مدرسه ای که به نام شهید رحیمی پور وشهید جعفرپور بود ومتاسفانه نامش تغییر کرد!**


اصلاح سر