تصویر شماره بیست : چند نفره داخل سپاه آستانه اشرفیه

از راست : ابراهیم اکبری نژاد ، احمدی ، کیومرث تقی پور ، یوسفی نژاد (مشهدی) ،سوری(؟؟) ، روح الله رنجکش

علامت سوال ها (؟؟) را شناسایی کنید

چند نفره سپاه آستانه