تصویر شماره نوزده :: دسته جمعی داخل سپاه آستانه اشرفیه

از راست : مهدی اکبری نژاد،شهید محمد باقر نادم شفیعی ،تیمور امین ناصری ، نادر عبدالله پور ، محمد اکبری نژاد ،محمد حیدر نژاد | نفر وسط: شهید هادی اکبری نژاد -- مکان : سپاه آستانه اشرفیه

دسته جمعی داخل سپاه