تصویر شماره شانزده :: جمع کردن وصیتنامه ها و وسائل قبل از عملیات کربلای دو - سه راه محمد یار

شهید کیاموسوی ، شهید طلبه(احتمالا) ، مهدی اکبری نژاد ، کمیل مطیع دوست ، نشسته در انتها :بهروز حیدری

** بقیه افراد تصویر و خاطره خاصی اگر دارید برایمان بنویسید **


جمع کردن وسایل قبل کربلای دو