تصویر شماره پانزده::  صف اعزام سپاه آستانه اشرفیه

صف راست : ابراهیم اکبری نژاد ، شعبان شعبانی ، علی حقیقت شناس ، مرحوم حسین ربانی ، رضا فرحمند ، یعقوب پرناک، مرحوم علی قدرتی

پیرمرد کلاه مشکی : پدر شهید عبدالله عیسی پور

صف چپ: رحمان آقایی نژاد ، نجاتی ، فرهاد دوست جلالی(احتمالا!)

صف اعزام نیرو