تصویر شماره سیزده ::دسته جمعی اوایل جنگ

نفردوم از راست: مهدی اکبری نژاد، حمید منصوری ، جمشیدی ، شهید انصاری


مکان عکس  و نام فرد گمنام را برایمان در نظر ها بنویسید

دسته جمعی اوایل-منصوری اکبرنژاد