تصویر شماره دوازده::  سردار محمد عبدالله پور وآقای تیمور امین ناصری

حاج محمد و تیمور