تصویر شماره یازده :: شهید مرتضی گرامی در تویوتا - شهر خرمشهر

شهید گرامی در تویوتا