تصویر شماره نه:: قرائت قرآن دونفری!

شهید مجید شیرزاد و شهید قنبری در کلاس  قرآن سپاه آستانه اشرفیه

**شناسایی شد!**

در ضمن جریان اون ملیشیا که روی اون بشکه(یا هرچیز دیگه ای) نوشته چیه؟؟

آن دو نفر